BIJELO ULJE 95 AL insekticid, akaricid, ovicid

NAMJENA

Bijeloulje95ALjepreparatzazaštitubiljaka,kojisekoristizatretiranještetočinauvoćarstvu

(jabučasto i koštunjavo voće), vinogradarstvu, hortikulturi i u šumarstvu.

FORMULACIJA

Koncentrat za emulziju (EC).

SADRŽINA

Rafinisanomineralno ulje ....................................... 95%

White mineral oil, CAS No. 8042-47-5, EC No. 232-455-8

PRIMJENA

Bijelo ulje 95 AL je kontaktni insekticid, akaricid i ovicid za:

1. Zimsko tretiranje voća (u toku mirovanja vegetacije)

koncentracija 2-3%(2-3 litra/100 litara vode)

2. Ljetnje tretiranje voća

koncentracija 0,3-0,5%(0,3-0,5 litara/100 litara vode)

OGRANIČENJA

Zimsko tretiranje treba izvoditi samo kad je temperatura iznad +5°С.

Ljetnje tretiranje ne izvoditi u najtoplijem dijelu dana.

Tretman iz aviona (vazduha) nije dozvoljen.

PRIPREMA PREPARATA ZA PRIMJENU

Preparat se primjenjuje standardnom opremom za tretiranje u poljoprivredi. U manjoj posudi se pravi emulzija (odmjerena količina koncentrata sa istom količinom vode), dobro se miješa. Rezervoar prskalice se puni do 2/3 vodom. Dodaje se emulzija i zatim se puni vodom.

KARENCA
Za zimska tretiranja, karenca je obezbjeđena vremenom tretmana, a za ljetnja tretiranja karenca je 21 dan.


PODACI O OPASNOSTI  Preparat saglasno sadržaju aktivne komponente spada u grupu OTROVNIH HEMIKALIJA.

Signalna riječ OPASNOST

PIKTOGRAMI
Izjave za opasnost Н304, Н400 Izjave za upozorenje Р273, Р301+Р310, Р331, Р391, Р501
MERE ZA PRVU POMOĊ Prilikom kontakta sa preparatom može doći do pojave slabog nadražaja nosa, kože, očiju i grla, propraćeno suvim kašljem, glavoboljom i iscrpljenošću. Prilikom udisanja visokokoncentrisanih isparenja, potreban je svjež vazduh, a u slučaju prestanka disanja dajte vještačko disanje. Prilikom kontakta sa kožom - odmah oprati sa mnogo vode i sapunom, odstranite kontaminiranu odjeću. U slučaju kontakta sa očima - odmah isperite sa mnogo vode, ispirajte duže vremena. U slučaju gutanja - NE izazivajte povraćanje. U slučaju intenziviranja simptoma potražite pomoć/savet ljekara i priložite uputstvo za upotrebu.

FITOTOKSIČNOST Preparat nije fi totoksičan ukoliko se upotrebljava saglasno priloženom uputstvu.

ZAŠTITA VODA
Prilikom tretmana sa ovim preparatom trebaju se poštovati vodozaštitne zone. Ne dozvoljavajte preparatu, niti njegovim ostacima, da dođu u kontakt sa površinskim vodama i da je kontaminiraju (izvori, bunari, rijeke, jezera) ili da kontaminiraju odvodni sistem. Postupak za tretiranje se treba izvoditi na udaljenosti od najmanje 20 metara.  

ČUVANJE
Preparat se čuva u originalnoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suvom i provjetrenom mjestu, pri temperaturi od +5°С, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, van domašaja djece. Ne čuvajte preparat u blizini izvora toplote, iskri, otvorene vatre i jakih oksidativnih sredstava.

POSTUPAK SA AMBALAŽOM
Sa praznom ambalažom i sa ostacima neupotrebljenog preparata postupite saglasno lokalnoj regulativi za tretman industrijskog otpada. Ne sijecite, ne bušite i ne palite praznu PE ambalažu, osim ako nije dobro oprana i označena kao čista i bezbjedna.

ROK UPOTREBE: 3 godine.