Alkafert 2% Gvožđe sa 0,5% magnezijuma

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Gvožđe i magnezijum su izuzetno važni mikrohranjivi elementi u ishrani poljoprivrednih kultura. Primjenom Alkafert 2% Gvožđa sa 0,5% magnezijumom može se spriječiti pojava fi ziološkog narušenja poznata kao hloroza, što rezultira pravilnim razvojem biljaka, odnosno, daje stabilne i kvalitetne prinose. Preporučuje se da se Alkafert 2% Gvožđa sa 0,5% magnezijumom primjenjuje sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Kod povrtlarskih i ratarskih kultura preporuka je da se započne sa folijarnom primjenom odmah čim usjevi dobiju dovoljno lisnate mase za apsorpciju rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje primjena u cijelom periodu vegetacije, ali je za vrijeme cvjetanja i neposredno prije berbe poželjno ne vršiti prskanje. Najbolji se efekat postiže kombinacijom mikronavodnjavanja i folijarne primjene.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Pojavaplodovaimasovno plodonošenje 4 puta svakih 10-14 dana 4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

3 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna*

svak 4 putadana 4 l đubriva sa
 
ih 10-14

*U ovoj fazi fertirigacija me da počne ukoliko to dozvoljavaju uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


najmanje 4500 l vode


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Pojavaplodovaimasovno plodonošenje 3-4 puta svakih 10-14 dana 300-400 ml đubriva sa najmanje 100 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

200 ml đubriva sa najmanje 100 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna

svak3-4 puta 300-400 ml đubriva sa
 
Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA
U rastvorima za fertirigaciju se može miješati sa više đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu reakciju. Ne preporučuje se miješanje u istom rezervoaru sa kiselinama kao đubrivima ili sa mnogo kiselim đubrivima. Može se upotrijebiti pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, međutim  neophodno je prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne preporučuje se miješanje sa bordovskom čorbom.

ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Gvožđe (Fe) (2,0 ± 0,2) %
FeKEDTA (13,7 ± 1,4) %
Magnezijum (Mg) (0,5 ± 0,1) %
Mg(NO3)2 (3,0 ± 0,6) %
NH4Cl (5,7 ± 0,6) %