Tečna mineralna đubriva Alkafert se mogu primijeniti na različite načine, odnosno, sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša), folijarnom primjenom ili polijevanjem. Prednost ovih đubriva je što u sebi ne sadrže nosioce hranjivih materija, а samim tim, u zemlji, na lisnatoj površini i na biljkama ne ostavljaju druge materije, osim hranjivih elemenata. Mogu biti kompletna, odnosno da sadrže NPK i druge makroelemente i mikroelemente, međutim zavisno od potreba koje imaju kulture i od njihove faze rasta i razvoja, sreću se i kombinacije sa jednim ili dva elementa iz NPK, kao i druge kombinacije  makrohranjivih i mikrohranjivih elemenata koji su neophodni za izbalansiranu ishranu poljoprivrednih kultura, radi čega se najčešće nazivaju kokteli hranjivih materija. Primjenom tečnih mineralnih đubriva Alkafert hranjive materije deluju veoma brzo i efi kasno, a efekti na kulture su već dokazani u praksi i u našoj državi kao i u inostranstvu.